top of page

Bakgrund

Ioca Arma Nostra insamlingsstiftelse (Ioca Arma Nostra) bildades genom ett upprop den 16 februari 2018. Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm. Ioca Arma Nostra är latin och betyder Humorn är vårt vapen i en fri översättning till svenska.
 

Stiftarna av Ioca Arma Nostra är Björn Bringes och Katre Saard, tillika grundare av Alpcot AB. Det är stiftarnas övertygelse att vi kan uppnå bättre resultat genom att använda humorn, det ska vara roligt att skänka pengar och stödja välgörenhet. Paradoxalt nog kan vi genom att använda humor mildra mänskliga tragedier runt om i världen. En särskilt utsatt grupp vid naturkatastrofer, konflikter och krig är barn. Samtidigt är det barn som borde ha hela livet framför sig att realisera sina drömmar. Mot den bakgrunden har vi bestämt att Ioca Arma Nostra ska hjälpa barn i olika delar av världen. Vi kommer välja ut mer avgränsade grupper av barn varje år och konkreta projekt som Ioca Arma Nostra kommer att främja.
 

Under Ioca Arma Nostras första tre år (2018 - 2020) har vi valt att stödja barn i Ukraina som har drabbats av kriget i landets östra delar och på Krim. Det finns hundratusentals barn som tvingats fly kriget och som lever under mycket svåra förhållanden i andra delar av Ukraina. Den ukrainska staten har begränsade medel att ta hand om alla barn på flykt. Det är precis i sådana situationer när privata initiativ är av extra stor betydelse.
 

Alpcot är en entreprenöriell organisation och Alpcot AB är förvaltare av Ioca Arma Nostra. Flera medarbetare inom Alpcot har tidigare arbetat med Östeuropa och Ukraina. Vi har ett stort kontaktnät i Ukraina och kommer se till att Ioca Arma Nostras insamlade medel kommer ge största möjliga effekt för att förbättra livssituationen för många barn i Ukraina. Alpcot kommer vara transparant med hur Ioca Arma Nostras pengar används och vi kommer regelbundet besöka de olika projekt vi väljer att stödja.
 

Stadgar

 

 1. Björn Bringes och Katre Saard bildar en insamlingsstiftelse med namn och firma Ioca Arma Nostra insamlingsstiftelse genom att förordna att pengar som inflyter efter upprop den 16 februari skall som en självständig förmögenhet varaktigt främja det ändamål som anges i 2§.
   

 2. Ändamålet är att samla in pengar för att främja utsatta barn i länder drabbade av fattigdom, krig och konflikter för att förbättra barnens förutsättningar till ett drägligt liv samt att sprida information och skapa opinion om barn som drabbats av fattigdom, krig och konflikter.
   

 3. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ekonomiskt stödja olika biståndsprojekt med det i 2§ angivna syftet. Anslagen kan avse såväl planering som genomförande av bistånds- och utvecklingsprojekt.
   

 4. Stiftelsens angelägenheter och förvaltning och dess medel handhas av Alpcot AB.
   

 5. Alpcot AB företräder stiftelsen och tecknar dess firma.
   

 6. Alpcot AB upprättar en årlig verksamhetsplan och budget för insamlingsverksamheten och för medelsförvaltningen.
   

 7. Stiftelsen är bokföringsskyldig. Dess räkenskapsår skall vara kalenderår.
   

 8. Alpcot AB avger årsredovisning för stiftelsen.
   

 9. Stiftelsens räkenskaper skall granskas av en av Alpcot AB utsedd auktoriserad revisor. Revisorn avger årligen senast den 1 april en revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret.
   

 10. För stiftelsen gäller stiftelselagen (1994:1220) i den utsträckning som föreskrivs i 11 kap 2§ samma lag.

 
Stockholm 16 februari 2018
Ioca Arma Nostra insamlingsstiftelse

bottom of page